cigar component

 

ส่วนประกอบของซิการ์


ซิการ์ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ Filler Binder และ Wrapper


Filler
-    ส่วนประกอบที่มีมากที่สุดสำหรับซิการ์คือ Filler หรือส่วนแกนด้านในของมวนซิการ์ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีส่วนผสมของลักษณะใบยา 2 -4 ชนิดเข้าไว้ด้วยกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของมวน ส่วนผสมนี้จะมีความแตกต่างกันออกไปในแง่ของรสชาติ ความหอม ลักษณะเฉพาะตามแต่แบรนด์ของซิการ์นั้นๆ


Binder
-    มีหน้าที่ห่อหุ้มส่วน Filler ให้เป็นรูปร่างและมีขนาดตามที่ต้องการ ใบยาที่ทำหน้าที่เป็นตัว Binder นั้นจะต้องมีคุณลักษณะยืดขยายได้เพื่อห่อใบยาไว้ด้วยกัน

Wrapper
- ส่วนห้อหุ้มชั้นนอกสุด คุณภาพของ Wrapper มีความสำคัญมากในซิการ์ทุกมวน เพราะสิ่งนี้เป็นตัวบ่งบอกถึงคุณค่าและราคาของซิการ์ตัวนั้นๆ ถึงแม้สัดส่วนของตัว Wrapper เองจะมีเพียงแค่ 10% ของน้ำหนักซิการ์ทั้งมวนก็ตาม Wrapper ที่ดีจะต้องมีรสชาติและมีคุณลักษณะการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอ"I believe that pipe smoking contributes to a somewhat calm and objective judgement in all human affairs."

Albert Einstein, 1950